دلدار موزیک

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

(کل 5 توسط 1 نفر)

دانلود آهنگ رضا کرمی تارا ترس با دو کیفیت 128 و 320

ﺧﺴﺘﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻓﺎز ﺗﺮس
دﻧﻴﺎ ﻣﺜﻞ ﭼﺮخ و ﻓﻠﻜﻪدانلود آهنگ اورجینال رضا کرمی تارا ترس


متن آهنگ رضا کرمی تارا ترس


ـــــــــــــــ|رضا کرمی تارا - ترس|ـــــــــــــــ

ﺟﺎی ﺧﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﻫﻴﺸﻜﻰ ﭘﺮ ﻧﻤﻴﺸﻪ
وﻟﻰ ﺷﺮﻣﻨﺪم دﻳﻪ ﺳﻤﺘﺖ ﻧﻤﻴﺎم
ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻢ
اﻟﺎن ﺗﻮ ﻧﺒﻮدت ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ
ﻫﻢ ﺑﻨﺪم ﺑﺪ ﻣﺼﺐ
ﻋﻴﻦ ﮔﺮگ اﺳﻴﺮ اﻓﺘﺎدم
ﺗﻮ ﻏﻞ و زﻧﺠﻴﺮ
ﻗﻔﻞ ﻛﺮدم ﺧﻮدﻣﻪ ﺣﺒﺲ ﻛﺮدم
ﺧﺪا دﺳﺘﻤﻪ ﺑﮕﻴﺮ
ﻗﻠﺒﻢ از ﺣﺴﺮت ﭘﺮه
ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﻴﺨﻴﺎﻟﻰ اﻟﻜﻠﻪ
ﻋﺸﻘﺖ ﻋﻴﻦ ﻳﻪ ﻣﺸﺮوب ﻓﻴﮏ دﺳﺖ ﭘﺮه
ﻫﺮﺷﻮ دﻟﻬﺮه ﺷﺪم از ﻫﻤﻪ زده
ﺗﻮ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺮی
ﺑﻴﺰارم از ﺗﻮ و ﻫﺮﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻫﻢ اﺳﻢ ﺗﻮه
اﻟﻮ ﻳﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﻄع ﻧﻜﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮف دارم
رو اﻋﺼﺎﺑﻢ راه ﻧﺮو
دﻟﺘﻨﮕﺘﻢ ﭼﺮا ﺧﻮاﺑﻴﺪی
ﻫﻴﭻ آﻫﻨﮕﻰ وﺻﻒ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﻢ ﻧﻴﺴﺖ
ﺧﺴﺘﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻓﺎز ﺗﺮس
ﻳﺎدﺗﻪ ﺑﺸﻢ ﮔﻔﺘﻰ ﻧﺘﺮس
ﻳﻪ ﺷﺒﻪ رﻓﺘﻰ ﺑﻰ دﻟﻴﻞ
ﺧﺮاب ﺷﺪ راﺑﻄﻤﺎن
ﺑﻌﺪ رﻓﺘﻨﺖ ﻣﻨﻢ اﺷﮏ رﻳﺨﺘﻢ
از ﺳﺮ ﺷﺐ ﺗﺎ وﻗﺖ اذان
دﻧﻴﺎ ﻣﺜﻞ ﭼﺮخ و ﻓﻠﻜﻪ
ﻳﻪ رو ﻣﻴﭽﻜﻨﻪ ﻗﻠﺒﻢ
ذاﺗﺖ ﺑﺪ ﺧﺮاو ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﺧﻠﺎق ﮔﻨﺪت
زﻧﺪﮔﻴﻢ رﻓﺖ رو ﻫﻮا

ـــــــــــــــ|رضا کرمی تارا - ترس|ـــــــــــــــ
(کل 5 توسط 1 نفر)

مطالب مرتبط

تظرات ارسال شده

لطفاً نظر تبلیغاتی ارسال نکنید تایید نمیکنیم
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
کد امنیتی :
کد امنیتی
رفرش