دلدار موزیک

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

(کل 10 توسط 2 نفر)

دانلود آهنگ سینا درخشنده داره بارون میاد با دو کیفیت 128 و 320

ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﻋﺼﺒﻰ ﻛﺮدی
داره ﺑﺎرون ﻣﻴﺎد دﻳﮕﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪمدانلود آهنگ اورجینال سینا درخشنده داره بارون میاد
دانلود ریمیکس {دیجی کیان کیسان} آهنگ داره بارون میاد {ریمیکس شده دلدار موزیک}


متن آهنگ سینا درخشنده داره بارون میاد


ـــــــــــــــ|سینا درخشنده - داره بارون میاد|ـــــــــــــــ

داره ﺑﺎرون ﻣﻴﺎد دﻳﮕﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪم
دﻳﮕﻪ دﺳﺘﺸﻮ ﻧﺪارم
ﻳﺎدم ﻧﻤﻴﺮه ﻣﻦ ﺣﺮﻓﺎﺷﻮ ﻧﻪ
ﺳﻠﺎم ﻣﻴﺸﻪ ﺟﻮاﺑﻤﻮ ﺑﺪی
ﻗطع ﻧﻜﻦ اﻟﺎﻧﻤﻮ ﺑﺒﻴﻦ
ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻨﻮ دﻳﮕﻪ
ﻳﺎدت رﻓﺘﻪ واﺳﻪ ﺗﻮ
ﻣﺸﻜﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻰ واﺳﻪ ﻣﻦ ﺳﺨﺘﻪ
ﺑﺒﻴﻦ ﻫﺮﺷﺐ زل ﻣﻴﺰﻧﻢ
ﺑﻪ ﻋﻜﺴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ازت روی دﻳﻮارن
ﻣﻦ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﻴﺒﺮه
ﻫﻤﺶ دﭼﺎر اﻳﻦ اﺧﺘﻠﺎﻟﻢ
داره ﺑﺎرون ﻣﻴﺎد دﻳﮕﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪم
دﻳﮕﻪ دﺳﺘﺸﻮ ﻧﺪارم
ﻳﺎدم ﻧﻤﻴﺮه ﻣﻦ ﺣﺮﻓﺎﺷﻮ ﻧﻪ
داره ﺑﺎرون ﻣﻴﺎد
ﻣﻴﺮﻳﺰه دوﻧﻪ ﻫﺎی اﺷﻜﻢ
ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﻋﺼﺒﻰ ﻛﺮدی
ﻛﺎری ﻛﺮدی ﻫﻰ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺑﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﻢ
اﮔﻪ ﻛﻨﺎر ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪه ﺑﻴﺒﻰ
ﻣﻴﮕﻢ ﺑﺮو وﻟﻰ ﺧﺐ از ﺗﻪ دل ﻧﻰ
اﮔﻪ ﺑﺪون ﻣﻦ ﺧﻮﺑﻰ ﺳﺮ ﻛﻴﻔﻰ
ﺑﺮو ﻧﻪ دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮاﻣﺖ ﺑﻴﺒﻰ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮ دﻳﮕﻪ اﻳﻦ آدﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎم ﻧﻤﻴﺎن و
از ﻫﻤﻪ آدﻣﺎ ﺧﺴﺘﻢ
رو ﻫﻤﻪ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﺑﺴﺘﻢ وﻟﻰ ﺧﺴﺘﻢ
داره ﺑﺎرون ﻣﻴﺎد دﻳﮕﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪم
دﻳﮕﻪ دﺳﺘﺸﻮ ﻧﺪارم
ﻳﺎدم ﻧﻤﻴﺮه ﻣﻦ ﺣﺮﻓﺎﺷﻮ ﻧﻪ
داره ﺑﺎرون ﻣﻴﺎد ﻣﻴﺮﻳﺰه دوﻧﻪ ﻫﺎی اﺷﻜﻢ
ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﻋﺼﺒﻰ ﻛﺮدی
ﻛﺎری ﻛﺮدی ﻫﻰ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺑﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﻢ

ـــــــــــــــ|سینا درخشنده - داره بارون میاد|ـــــــــــــــ
(کل 10 توسط 2 نفر)

مطالب مرتبط

تظرات ارسال شده

لطفاً نظر تبلیغاتی ارسال نکنید تایید نمیکنیم
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
کد امنیتی :
کد امنیتی
رفرش